Formulering van probleemgedrag

We spreken van probleemgedrag als ouders, leerkrachten en andere personen dit gedrag beschouwen als strijdig met de door hen en de samenleving gehanteerde normen en regels en/ of wanneer deskundigen dit gedrag als problematisch beoordelen op basis van valid kenmerken inzake psychische (on) gezondheid.

In het eerste deel van deze omschrijving wordt probleemgedrag gerealteerd aan de normen en waarden, terwijl in het tweede deel wordt verwezen naar de feitelijke en inhoudelijke kennis met betrekking tot probleemgedrag.

Hier bevindt zich een algemeen overzicht van gedragsproblemen onder de rubriek.

U kunt ook gerichter gaan zoeken door gebruik te maken van de sneltoetsen op het linkerpanel.

WAT IS EEN GEDRAGSSTOORNIS ?

Kinderen die zich storend, impulsief of agressief gedragen, zijn niet noodzakelijk gedragsgestoord. Men kan maar spreken van een gedragsstoornis wanneer er sprake is van een zich herhalend en aanhoudend gedragspatroon bij
kinderen, waarbij sociale regels en normen worden overtreden. Enkele symptomen zijn: pesten, vechten, stelen, liegen, brand stichten,
van huis weglopen, spijbelen, inbreken,…

Kinderen met gedragsstoornissen zijn meestal niet in staat om positieve relaties te
onderhouden met andere kinderen en met volwassenen. Nogal vaak hebben ze een lager IQ en presteren ze op school ondermaats. Hyperactiviteit en aandachtsstoornissen komen frequent voor bij gedragsgestoorde kinderen.

Bij gedragsstoornissen onderscheidt men de gedragsstoornis in engere zin (of 'conduct disorder') en het oppositioneel-opstandig gedrag. Deze laatste kan als voorloper gezien worden van de conduct disorder.

HOE VAAK KOMEN GEDRAGSSTOORNISSEN VOOR ?

Het aantal kinderen en jongeren met antisociaal gedrag wordt geschat op 4 tot 10 procent van de totale Vlaamse populatie. Daarmee is het de meest voorkomende psychische problematiek bij kinderen en adolescenten.
Gedragsstoornissen komen meer voor bij jongens dan bij meisjes en vaker bij kinderen van ouders uit lagere sociaal-economische klassen. Antisociale gedragsstoornissen blijken ook vaker voor te komen in stedelijke gebieden dan op het platteland. Verder blijken deze stoornissen in onze westerse samenleving toe te nemen.

EVOLUTIE OP LATERE LEEFTIJD

Kinderen met een antisociale gedragsstoornis hebben zeer vaak ook psychiatrische stoornissen in de volwassenheid, vooral antisociale persoonlijkheidsstoornis.

HOE KAN EEN GEDRAGSSTOORNIS VASTGESTELD WORDEN ?

De diagnose van een gedragsstoornis wordt vaak gesteld via de criteria van de psychiatrische classificatie DSM-IV. Deze criteria worden in detail beschreven op de website van de Vakgroep Ontwikkelings- en Persoonlijkheidspsychologie van de Universiteit Gent.

Deze info hebben we gevonden op de site http://users.skynet.be/oase/conduct.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License