Trefwoordenlijst P-T
 • PAD = Programma Alternatieve Denkstrategieën
 • Patterson theorie = Dit is een 5 stappen theorie waarin de ouder en het kind centraal staan. Deze theorie bespreekt hoe men tot het geuitte gedrag komt.
 • Proactieve agressie = Instrumenteel agressief gedrag en staat onder controle van externe beloningen.
 • PRPA = Parent rating scale Reactive and Proactive Aggression
 • Pubertijd = Tussen kindertijd en volwassenheid
 • Quality of life = Kwaliteit van het leven
 • REC = Regionaal Expertisecentrum
 • __Reactieve agressie __= Een vijandige woedereactie op een waargenomen frustratie, en dit door een gebrek aan zelfcontrole.
 • Regulier onderwijs = Gangbare verzamelterm voor leerplichtonderwijs;

gangbare verzamelterm voor onderwijs dat zich niet richt tot speciale doelgroepen (zoals buitengewoon/speciaal onderwijs, onthaalonderwijs e.d.).

 • Re-integratie = Het opnieuw in een groter geheel opgenomen worden
 • Relativeren = De betrekkelijkheid van iets inzien
 • Schizofrenie = Schizofrenie is een psychische aandoening die in verschillende vormen en gradaties voorkomt en zich meestal openbaart tussen het 15de en 30e levensjaar. Het is dus een aandoening die vooral jonge mensen treft. Van elke honderd personen zal de ziekte zich bij gemiddeld één van deze 100 ontwikkelen. Een belangrijk kenmerk is dat er tijdens het verloop van de ziekte minimaal eenmaal een psychotische episode optreed. Doorgaans komen deze episoden vaker voor. Ze gaan gepaard met een afwijkende beleving van de werkelijkheid, resulterend in onlogische gedachtepatronen, wanen, hallucinaties en in wisselende mate emotionele, denk- en gedragsstoornissen
 • Significant= Iets wat niet aan toeval toe te schrijven is en dus betekenisvol is
 • SIP- model= Sociaal InformatieverwerkingsProces
 • Speciaal onderwijs = Het speciaal basisonderwijs, het sbo, is er voor kinderen, die moeite hebben met de gewone basisschool. Een kind krijgt op het sbo gewoon basisonderwijs, met extra begeleiding.
 • Screenen = Degelijk onderzoeken
 • Sequel = Niet meer te veranderen toestand van onvolledig herstel
 • TRF = Teachers Report Form
 • Tubereuze sclerose = Tubereuze Sclerose is een aangeboren aandoening die wordt gekenmerkt door goedaardige gezwelletjes (hamartoma) die zich in allerlei weefsels kunnen ontwikkelen.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License