Trefwoordenlijst A-E
 • Adequate= Geschikt voor het beoogde doel
 • ADHD = Alle Dagen Heel Druk / Attention Defict Hyperactivity Disorder
 • ADHD = Aandachtsproblemen: jongeren of kinderen zijn snel afgeleid en hebben moeite met hun concentratie.
 • ambulante zorg = Dit betekent dat de patiënt zich voor behandeling verplaatst naar de zorgverstrekker (arts, medisch specialist, polikliniek,..) zonder ziekenhuisopname met overnachting.
 • Anamnese = Een anamnese is wat een patiënt met betrekking tot de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van zijn ziekte aan de dokter kan vertellen. Een anamnese komt tot stand doordat de dokter aan de patiënt gericht vragen stelt.
 • Antisociaal gedrag= Onnaceptabel of storend gedrag
 • Autisme= Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de sociale interactie, de communicatie en (bij kinderen tot 3 jaar) zich steeds herhalend gedrag
 • Autistische psychopathie = Autistisch = "zelf", psyche = "geest" en pathos = "lijden" of "ziekte
 • Autonomie = Zelfbestuur
 • Brein = Hersenen, verstand
 • Buiten kennis = Bewusteloos
 • CD= Antisociaal gedragsprobleem
 • Classificatiesysteem DSM( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, APA,1994)= Een classificatiesysteem uitgebracht voor de classificatie van psychise stoornissen
 • Cluster 4: De 10 soorten scholen voor speciaal onderwijs zijn verdeeld in vier clusters. Onder cluster 4 vallen de scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, langdurig psychisch zieken en onderwijs aan kinderen in scholen die verbonden zijn aan pedologische instituten.
 • Cognitie = Leervermogen
 • Cognitief = De kennis betreffend, alles wat met waarneming, taal en denken te maken heeft.
 • Complicatie = Verwikkeling, ongunstige samenloop
 • Concentratieproblemen = Je aandacht niet op één punt kunnen houden
 • Delict= Strafbaar feit
 • Depressie = Een ziekte waarbij de stemming verlaagd is. Het is iets anders dan je 'depri voelen'. Er is sprake van een depressie als iemand zich een langere tijd down voelt.
 • Differentiaaldiagnose= Onderscheid maken tussen diagnoses die veel van dezelfde karakteristieken gemeen hebben
 • disruptief gedrag*= Aandachtstekort/hyperactiviteitsproblemen, oppositioneel-opstandige problemen en gedragsproblemen
 • DSM - IV = Criteria voor gedragsproblemen
 • Empirisch= Op ervaring, onderzoek gegrond
 • Fragiele X Syndroom = Het fragiele X syndroom is een aangeboren en erfelijke aandoening.
 • Externaliserend probleemgedrag= Gedrag dat problemen veroorzaakt voor de omgeving en tot uiting kan komen als agressie, ADHD en anti-sociale gedragingen.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License