SEN

Steunpunt Expertise Netwerken

Opdracht en missie

Het SEN wil de deskundigheid van professionelen en diensten bevorderen inzake preventie, diagnose en (be)handeling met betrekking tot het functioneren van de personen met een handicap, die behoren tot (één van) de volgende doelgroepen:

 personen met autisme
 personen met een visuele beperking
 personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 personen met een verstandelijke beperking en bijkomende
gedragsproblemen
 personen met een visuele beperking
 personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

We leggen daarbij de focus op expertiseontwikkeling en -verspreiding.

Werking en middelen

Het SEN wordt erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het Steunpunt kreeg daartoe een erkenning via een Besluit van de Vlaamse Regering. Het Steunpunt is een vzw, waarvan de concrete werking werd vastgelegd in statuten.

 personen met autisme
 personen met een visuele beperking
 personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Wie is wie?

Omwille van bovengenoemde opdracht heeft het SEN er bewust voor gekozen om zich te organiseren als netwerkorganisatie. Dit netwerk bestaat uit tal van directies, experten, professionele hulpverleners en beleidsmensen op wie we steeds dankbaar een beroep mogen doen bij specifieke kwesties, vanuit hun ervaring uit de dagelijkse praktijk of in allerhande werk- en overleggroepen.

Om de continuïteit van de SEN-werking te verzekeren, wordt deze gedragen en ondersteund door een enthousiast team van medewerkers, bestuurders en stuurgroepleden.

Planning en evaluatie

Het SEN werkt op basis van een vijfjarenplan, dat concreet gestalte krijgt in jaarplannen en jaarverslagen en . Deze documenten kan u online raadplegen. Op deze manier heeft SEN de mogelijkheid om elk jaar opnieuw, per doelgroep, de belangrijkste knelpunten en werkterreinen te bepalen en bij te sturen, wat vanzelfsprekend een flexibele werking bevordert.

Het aanbod Van SEN

De Expertisewinkel

SEN betaalt een deel van je onkosten als je stage loopt bij een collega-expert
of er op bezoek gaat. Je kan ook een workshop volgen, of met een expert een
knelpunt op je werk bespreken en samen een oplossing zoeken. Je provinciale
coördinator gaat samen met jou aan de slag.
Let wel: SEN komt niet tussen in kosten voor concrete dienstverlening zoals een
observatie, een test of de opmaak van een individueel handelingsplan.

Leer- en overleggroepen

SEN brengt mensen samen die hun expertise willen uitwisselen. Dat kan in
een intervisiegroep, een werkgroep of een overleggroep. Iedereen brengt zijn
deskundigheid in en zoekt samen naar oplossingen. Zo leert iedereen van elkaar.

Projecten

SEN verdiept zich samen met jou in een thema. Dat kan leiden tot een inventaris
van bestaande expertise, of de ontwikkeling van nieuwe. Een project mondt
meestal uit in een vormingspakket, een leertraject, een onderzoeksrapport,
een studiedag, een publicatie, een methodiek of een instrument.

Bron:

SEN, Alles over SEN. internet.
(http://www.senvzw.be/AllesoverSEN/tabid/64/Default.aspx)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License