OGL

Orthopedagogische groep Limburg

Missie

Onze missie is kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen en emotionele moeilijkheden in hun verstoorde ontwikkeling nieuwe kansen te bieden in samenwerking en harmonie met de ouders.
De uitvoering hiervan is complex en vergt expertise. Het vraagt een samengaan van een sterke orthopedagogische structuur met een multidisciplinair therapeutisch team.

Wij gaan er steeds van uit dat de kinderen en jongeren die wij begeleiden het beste verdienen. Daarom levert onze instelling een hoge kwaliteit bij preventie, observatie, behandeling, nazorg, vorming en adviesverlening.

Wij bieden ons hoog gekwalificeerd personeel een menselijke en stimulerende werkomgeving en streven naar een partnership met instellingen en voorzieningen met een verwant doel.

Opdrachtverklaring

Onze Campus Bethanië is gesticht in 1965 door de zusters Dominicanessen van Bethanië, die een vooruitstrevend pedagogisch project ontwikkelden voor kinderen en jongeren in probleemsituaties. Kwaliteit, zorg, engagement en professionaliteit stonden van meet af aan centraal.
In de geest van de stichters en aangepast aan de huidige pedagogische inzichten en behandelingsmethoden, blijft onze instelling een expertisecentrum in opvoedingsondersteuning en een observatie- en behandelingscentrum voor kinderen en jongeren met gedragsproblemen en/of emotionele moeilijkheden.

Wij beschouwen het als onze kerntaak het pedagogisch traject tussen ouders en kind te verstevigen en hen samen terug perspectief te geven.
Ieder kind heeft recht op een harmonieuze en stimulerende opvoedingssituatie. Daarom zetten wij een constructieve driehoeksrelatie op tussen ouders, kind en zijn hulpverleners.
Het versterken van de onderlinge verbindingen, het installeren en verbeteren van constructieve thema's is de eerste zorg. Dit vraagt een grondige analyse en begeleiding van de kindfactoren, problemen en/of stoornissen met daarbij een ondersteuning van de ouders en het aanreiken van vaardigheden opdat zij hun ouderrol opnieuw ten volle kunnen vervullen.

Integriteit

Ieder kind heeft het recht op een harmonieuze en stimulerende opvoedingssituatie. Onze eerste zorg gaat uit naar het versterken van de band met ouders en betekenisvolle figuren. We proberen de voorgestelde oplossingen in te passen in de waarden en normen van het cliëntsysteem.
We trachten een stimulerende beweging te maken: invoegen in de weg die mensen hebben afgelegd en van daaruit toevoegen, verstevigen en problemen constructief aanpakken.
We hebben het steeds over kinderen en ouders met problemen, maar vanuit geloof in groeikracht, mogelijkheden en competenties.

We streven naar zorgzaamheid, bezielend engagement, maar ook naar kennis van zaken. De methoden die we gebruiken zijn wetenschappelijk onderbouwd en getoetst op hun effectiviteit.
Een instelling is omwille van de structuur en de werking een kwetsbare plek om met allerlei vormen van probleemgedrag te worden geconfronteerd. Daarom hanteren we desbetreffend een beleid (afspraken en regels), dat het midden probeert te houden tussen absolute beveiliging en leefbaarheid in de leefgroepen.

Betrokkenheid

Van meet af aan zijn ouders en kind de eerst aangesproken partij. Wij houden op diverse terreinen maximaal rekening met de voorkeur van ouders (schoolkeuze, netwerken, vrije tijd).
We houden de werking transparant, geven inkijk in wat we doen. We streven in de diverse stappen van het handelingsproces naar een actieve dialoog. Overleg is voor ons meer dan informatie geven. Het is gericht op het versterken van zelfredzaamheid en het besef van ouderlijk verantwoordelijk zijn.

Resultaat van ons werk wordt dan ook gemeten in het dagdagelijks leven buiten de leefgroep.
Ook buiten de daartoe voorziene momenten kan de gebruiker steeds opmerkingen, vragen of suggesties kenbaar maken.

Het beëindigen van het verblijf gebeurt in nauw overleg met de gebruiker en in overeenstemming met de reglementering van het VAPH. Bijzondere omstandigheden zijn vastgelegd in het reglement van orde.

Met of zonder nazorg blijven we nog lang na de opname stand by met raad en daad.

Bron:

OGL, Onze missie. internet.
(http://www.ogl.be/site.php)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License