Leer- En Gedragsproblemen

Leer- en gedragsproblemen kunnen het gevolg zijn van een niet aangeboren hersenletsel. Slechts een klein deel wordt hiervoor behandeld, omdat hersenletsel vaak niet tijdig wordt herkend. Van hen krijgen er meer dan drieduizend op de lange termijn forse problemen, zoals gedrags- en concentratieproblemen, of een slecht functionerend korte termijngeheugen.

De schade als gevolg van hersenletsel komt vaak pas na jaren aan het licht, omdat sommige delen van het brein zich pas later ontwikkelen. Een baby of kleuter die hard op zijn hoofd is gevallen of hoge koorts heeft gehad, kan een hersenletsel hebben. Pas in de puberteit kunnen zich dan gedragsproblemen voordoen. Soms wordt dan ten onrechte de diagnose ADHD gesteld.

Men pleit ervoor dat kinderen na een ernstige valpartij, zeker als ze even buiten kennis zijn geweest, beter worden gescreend. Veel neurologen menen dat de hersenen van jonge kinderen zich snel herstellen. Andere beweren: hoe jonger het kind, hoe ernstiger de gevolgen kunnen zijn. Verder bepleit men - bij geconstateerd letsel - dat kinderen en ouders beter worden begeleid, zodat verergering van problemen worden voorkomen.

Bron:

HERMANS, E., Leer- en gedragsproblemen kunnen gevolg zijn van hersenletsel. internet, 24 juni 2008. (http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/01/smartsite.dws?id=109323)

Niet-aangeboren hersenletsel

Onzichtbaar

Aan de buitenkant niet te zien.
Concentratieproblemen, prikkelbaarheid, niet kunnen relativeren, vermoeidheid, het zijn allemaal klachten die invloed hebben op de omgeving, maar in de eerste plaats op de persoon zelf.

Ingrijpend

Mensen kunnen vaak niet zonder meer hun studie voortzetten of hun werk weer oppakken.
Dit betekent niet alleen dat er aandacht moet zijn voor eventuele lichamelijke beperkingen, maar vooral ook voor beperkingen in uithoudingsvermogen, concentratie, geheugen, planning en organisatie.
Ook veranderingen in sociaal gedrag (prikkelbaarheid, niet kunnen relativeren) kunnen belemmerend werken.

Bron:

Niet-aangeboren hersenletsel. internet, 16 december 2008 (http://www.vilans.nl/nah/)

Revalidatie van kinderen met een mild niet-aangeboren hersenletsel.

Definitie

Onder een mild hersentrauma wordt verstaan, een hersentrauma waarbij er geen of minder dan 20 minuten bewustzijnsverlies is geweest en waarbij geen medische interventie nodig was.

Gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel

Kinderen met een mild hersentrauma vertonen een goede fysische recuperatie maar blijven vaak cognitieve problemen behouden met gedrag- en leerstoornissen. Dit zorgt voor een belangrijke terugval in de schoolprestaties en een moeilijke sociale reïntegratie. De belangrijkste gedragsstoornissen zijn attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), emotionele labiliteit, vermoeidheid en een verandering van de personaliteit.

Factoren met een voorspellende waarde op de outcome van een kind met een niet-aangeboren hersenletsel

Er bestaat een zeer goede correlatie tussen de ernst en localisatie van het letsel en de outcome van het kind met een niet-aangeboren hersenletsel. Hoe uitgebreider het hersenletsel, hoe meer fysische en neurocognitieve sequellen men kan verwachten. Eveneens blijkt de leeftijd op het moment van het ontstaan van het hersenletsel een belangrijke rol te spelen. Hoe jonger het kind is, hoe minder goed de outcome is op termijn

Multidisciplinaire revalidatie

Revalidatie van kinderen met een niet-aangeboren hersenletsel, zowel ernstig, matig als mild, vraagt een specifieke multidisciplinaire aanpak.
Als doelstellingen binnen de revalidatie stelt men voorop : het verbeteren van de quality of life zowel van het kind als van zijn gezin, sociale reïntegratie en streven naar een optimale graad van autonomie.

Wanneer de revalidatie onmiddellijk na de medisch intensieve fase kan worden opgestart, kunnen complicaties worden vermeden of vroegtijdig worden behandeld

Besluit

De belangrijke functionele, psychosociale en cognitieve gevolgen van een mild, matig of ernstig hersentrauma rechtvaardigen een uitgebreide screening en follow-up van alle kinderen die worden gehospitaliseerd voor een hersentrauma.
De kinderen met een mild hersentrauma worden dikwijls over het hoofd gezien en ontglippen aan elke vorm van revalidatie.

Bron:

VANDER LINDEN, C., Revalidatie van kinderen met een mild niet-aangeboren hersenletsel. internet. (http://www.vzwcoma.be/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=81)

hieronder bevindt de powerpoint van deze samenvatting

powerpoint_jonas[1].ppt

Trefwoorden:

Autonomie, Brein, Buiten kennis, Cognitie, Complicaties, Concentratieproblemen, Follow-up, Hospitaliseren, Interventie, Labiel, Multidisciplinair, Neuroloog, Pubertijd, Quality of life, Re-integratie, Relativeren, Revalideren, Screenen, Sequel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License