Centrum Zitstil

Missie

Centrum Zitstil geeft informatie, vorming, training, ondersteuning en onderneemt maatschappelijke actie om alle personen die geconfronteerd worden met ADHD, zoals onder andere - maar niet gelimiteerd tot - jongeren, volwassenen, ouders en familieleden van personen met ADHD, begeleiders, jeugdmonitoren, opvoeders en hulpverleners, werkgevers, artsen - optimaal te laten functioneren zodat de gevolgen van de ontwikkelingsstoornis maximaal beheerst kunnen worden.

Centrum ZitStil streeft naar gelijkheid van kansen, het doorbreken van sociaal isolement en naar het vergroten van maatschappelijke participatie.

Centrum ZitStil organiseert activiteiten en ontwikkelt en implementeert producten, diensten en methoden, zowel in de sector van en volgens de methode van het sociaal-cultureel werk, als in de onderwijs- en opleidingssector. Begeleiding en coaching van/in de professionele loopbaan en in de gehele levensloop behoren ook tot de opdracht van de vereniging.

Centrum ZitStil komt op voor de belangen van mensen die geconfronteerd worden met ADHD.

Centrum ZitStil vervult een laboratoriumfunctie door het opvolgen en aansturen van gericht wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe zienswijzen en ideeën. Ze vervult een voorhoedefunctie bij maatschappelijke activering en beleidsvoorbereidend werk.

Werking

Centrum ZitStil is een vzw waar een ploeg van 16 mensen werkt.
Gedrags- en andere psychologen, sociaal-culturele werkers, administratieve krachten en een communicatiemedewerker werken onder leiding van een directeur en onder de vleugels van een gedreven raad van bestuur aan de realisatie van de doelstelling en missie.

Centrum ZitStil wordt daarbij ondersteund door een grote groep vrijwilligers: mensen in de Raad van Bestuur en in de Algemene Vergadering, de adviesraad van ouders, de vrijwilligers in de verschillende regio’s, jongeren en volwassenen met ADHD, hun families, partners, kinderen …

Centrum ZitStil onderhoudt een groot netwerk aan contacten in de gezondheids- en welzijnsector, de onderwijswereld en op de arbeids- en tewerkstellingsterreinen.

Centrum ZitStil maakt deel uit van de federatie Vijftact.

Voor haar werking ontvangt centrum ZitStil subsidies, projectgeld en giften van: Koning Boudewijnstichting, Steunraad Antwerpen, Janssen-Cilag, Eli Lily, Novartis, Nationale Loterij, Rotary Lier, Alcatel, Securex, Vlaams Agentschap Sociaal Cultureel Werk voor volwassenen, Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de Socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap, Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap, Provincie Antwerpen - dienst Welzijn, Vlaams Agentschap Welzijn en Gezondheid, verschillende particulieren, bijdragen cliënten.

Bron:

CENTRUM ZITSTIL, Over zitstil. internet.
(http://www.zitstil.be/zitstil/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=74)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License